Menu:

Bleskovky

další...

Vyhledat

Přihlášení

jméno:
heslo:

Zasílání novinek

email:

RSS

Multidialektní slovník romštiny MULTILEX


Multidialektní slovník romštiny (MULTILEX) je on-line platformou, ve které budou postupně zveřejňovány lexikální údaje z rozsáhlé dokumentace centrální romštiny, probíhající od r. 2008, resp. z dalších jazykových výzkumů Semináře romistiky FF UK. V této chvíli (leden 2012) se jedná o fragment zahrnující 780 romských hesel, která dále zahrnují na 11 000 lexémů (v zásadě dialektních variant základích hesel). Slovník je v této chvíli semibilingvní - zahrnuje v zásadě jen romsko-českou část slovníku. Než do slovníku vstoupíte, doporučujeme přečíst si následující úvod a vysvětlivky. Odkaz na slovník se bude ještě po úvodu opakovat.


Centrální romština, jejíž slovní zásobu bude v první fázi MULTILEX dokumentovat,  zahrnuje dialekty, kterými mluví převážná většina Romů na Slovensku a v České republice, své mluvčí má ovšem také v Maďarsku, Polsku, Rakousku, na Ukrajině a ve Slovinsku. Dialekty této skupiny byly v české a slovenské tradici nazývány jako „slovenská“ a „maďarská“ romština, což byly termíny nevhodné mimo jiné právě kvůli rozšíření těchto dialektů i mimo zmíněné státy a naopak přítomnosti také jiných dialektů romštiny v daném regionu. Mimo skupinu centrálních dialektů stojí např. dialekty olašské, kterými ve zmíněném regionu mluví jiné romské skupiny a které v současnosti nejsou obsaženy ani v MULTILEXu. Centrální dialekty romštiny můžeme dále rozlišit na a) dialekty jihocentrální, jimiž se hovoří v severovýchodním Slovinsku, východním Rakousku, západním Maďarsku a v rámci Slovenska v jeho jihozápadní a jižní části, a dialekty severocentrální, jimiž se hovoří v ostatních částech Slovenska, v jihovýchodním Polsku a na západní Ukrajině. Centrální romské dialekty vybrané do pilotní verze MULTILEXu byly vybírány zatím pouze z dokumentace romštiny na slovenském území.

Lexikum centrální romštiny používané většinou mluvčích romštiny v bývalém Československu zachycuje výborný Česko-romský a Romsko-český slovník (Hübschmannová a spol. 1991), který je dostupný také on-line. Tento slovník ovšem vychází převážně ze slovní zásoby užívané mluvčími severocentrálních dialektů na východním Slovensku, neuvádí navíc dialektní distribuci jednotlivých lexémů a etymologické informace.

Slovník MULTILEX se snaží tyto deficity dorovnat. Co se týče jazykových dat, vychází (ve své pilotní verzi) z jazykových dotazníků obsahujících celkem 1500 vět, které na diktafon překládali rodilí mluvčí různých centrálních variet na Slovensku (tento způsob budeme dále nazývat elicitace). Pilotní verze obsahuje část lexikálních údajů zachycených popsaným způsobem ve 23 lokalitách. Lokality byly vybrány na základě geografické i dialektologické reprezentativnosti.

Struktura hesla

Každé heslo MULTILEXu obsahuje a) dialektní varianty romského slova a b) údaje o dialektní distribuci těchto variant, c) slovní druh daného slova, d) etymologické údaje (rozlišujeme původní slova, předřecké přejímky, přejímky z řečtiny, jihoslovanských jazyků, maďarštiny a slovenštiny), e) u substantiv a sloves další gramatické informace (rod a tranzitivita sloves), f) u ohebných slovních druhů historický typ ohýbání (oikoklize vs. xenoklize), g) české významy romského slova a h) dialektní distribuci těchto významů, ch) příklad užití ke každému významu a nakonec i) index dialektu, ze kterého byl příklad vybrán.


tajsa A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B2 táha B1 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6

adv, < řeč.

zítra A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Táha ande vigziná aja búťi. Zítra dokončím tuhle práci. C1

včera A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A10 A12 B2 Cindžal tuke tajsa dareso? Koupil/a sis včera něco? A12


Dialektní distribuce je značena pomocí indexů obsahujících velké písmeno a číslovku. Písmena značí podskupinu centrálních dialektů (A - severocentrální, B - přechodné, C - jihocentrální), do které daná varieta spadá, číslice za písmenem je pak kódem konkrétní lokality.


Seznam lokalit a jejich indexy používané v MULTILEXu (kliknutím otevřete mapu):

A1 - Kopčany, A2 - Kuchyňa, A3 - Horná Breznica, A4 - Vysoká nad Kysucou, A5 - Oravská Poruba, A6 - Liptovská Porúbka, A7 - Spišský Štvrtok, A8 - Jarabina, A9 - Moldava nad Bodvou, A10 - Chminianske Jakubovany, A11 - Močarmany, A12 - Petrová, A13 - Medzilaborce, A14 - Pavlovce nad Uhom

B1 - Kľačany, B2 - Slovenská Ľupča, B3 - Gemerská Hôrka

C1 - Zohor, C2 - Tomášikovo, C3 - Šarovce, C4 - Kosihovce, C5 - Bušince, C6 - Rimavská Baňa

Seznam zkratek

adj - adjektivum, přídavné jméno

adv - adverbium, příslovce

as - přejímka z některého asijského kontaktního jazyka: perštiny, kurdštiny, arménštiny, osetštiny apod.

card - kardinální, základní číslovka

conj - konjunkce, spojky

f - femininum, ženský rod

itr - intranzitivní, nepřechodné sloveso

m - maskulinum, mužský rod

maď - přejímka z maďarštiny

num - numerále, číslovka

oiko – tzv. oikoklitické slovo, tj. slovo s ohýbáním vlastním většině původních slov

part - partikule, částice

pl - pluralia tantum, pomnožné číslo

prep - prepozice, předložky

pron – pronomen, zájmeno

pův - původní slovo

řeč - přejímka z řečtiny

slk - přejímka ze slovenštiny

smíš - smíšená etymologie: lexikální a gramatické morfémy mají odlišný původ

subst - substantivum, podstatné jméno

tr - tranzitivní, přechodné sloveso

v - verbum, sloveso

xeno – tzv. xenoklitické slovo, tj. slovo s ohýbáním vlastním většině přejímek z evropských jazyků

Limity slovníku

Metoda elicitace je výhodná proto, že umožňuje komparaci jednotlivých variet na základě srovnatelných dat, pro potřeby slovníku má ovšem rovněž své nevýhody. Překládání množství vět je pro mluvčího velmi náročné. Nelze se tedy vyhnout tomu, že mluvčí při překladu použije namísto běžně užívaného staršího slova přejímku ze současného kontaktního jazyka, v němž byly překlady elicitovány. Každý dialekt romštiny sice přirozeně obsahuje velké množství přejímek, elicitace nicméně jejich frekvenci může zvyšovat; navíc není úplně možné jednoznačně rozhodnout, zda je užitá přejímka ve varietě mluvčího běžná, nebo naprosto výjimečná a vynucená nezvyklou situací.   

U mnoha dialektů také tušíme, že zde existuje jiný ekvivalent slova, než který máme dotazníky zdokumentovaný, potažmo že tvar či význam zdokumentovaný v určitém počtu variet je platný i pro jiné dialekty v našem vzorku. Pokud ovšem nemáme jasný doklad této skutečnosti, držíme se dat zachycených elicitací. MULTILEX je tak v tuto chvíli především platformou, která se dále bude různými způsoby prohlubovat a rozvíjet.

Budoucnost MULTILEXu

V současné chvíli (leden 2012) chápeme MULTILEX pouze jako pilotní verzi, která se dále bude rozvíjet, jak co do množství zdokumentovaných variet, tak co do hloubky a přesnosti poznání lexika jednotlivých variet. Budeme se tedy dále snažit slovník rozvíjet i pomocí zpracovávání přepisů přirozených promluv zachycených mezi mluvčími romštiny, a obohatit jej tak nejen o další hesla, ale rovněž o příklady užití vycházející z přirozených situací. Dále budeme rovněž rozvíjet zrcadlovou česko-romskou část slovníku a další možnosti on-line slovníku (funkce vyhledávání, rozkliknutelné zkratky a dialektní indexy aj.)

Autoři slovníku

Koncepce slovníku, redakce: Mgr. Viktor Elšík, Ph.D.©
Koordinátor projektu, redakce: Mgr. Pavel Kubaník
Lexikografické zpracování: Bc. Nikola Ludlová, Mgr. Andrea Lvová, Mgr. Markéta Skočovská

Další zpracovatelé: Stela Chmelová, Anežka Chvalová, Alžběta Králková, Alena „Růženka“ RůžičkováPilotní verze MULTILEXu byla financována Úřadem vlády v rámci programu „Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011“


Slovník ZDE

zpět...
Datum: 16. 2. 2012, Autor: , Přečteno: 9286x, VytisknoutPoslat emailem