Menu:

Bleskovky

další...

Vyhledat

Přihlášení

jméno:
heslo:

Zasílání novinek

email:

RSS

Audiomateriály pro výuku romštinyCílové dialekty: severocentrální romština; olašská romština
Jazyková úroveň (SERRJ): A1, A2
Cílová skupina: žáci 11-16 let

 
Na přípravě materiálů se podíleli: 

Robert Balog                          Stanislava Miková
Eva Danišová                         Michal Mižigár
Ervin Demeter                        Helena Sadílková
Jan Dužda                             Aladár Stojka
Michaela Čaňková                   John Stojka
Jan Červenka                         Kevin Stojka
Anna Hausnerová                    Roland Stojka
Denisa Horváthová                  Monika Stojková
Pavel Kubaník                         Jiřina Stolařová
Andrea Lakatošová                  Barbora Šebová
Eva Lakatošová                       David Tišer
Jenifer Lakatošová                   Margita Wagner
Roman Lakatoš                        Peter WagnerMetodiky byly zpracovány na základě materiálů Rady Evropy (Rámcová osnova pro výuku romštiny a násl.) – viz www.coe.int.

Materiál vznikl s finanční podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v roce 2011.


O materiálech

Soubor materiálů pro výuku romštiny, který je zde překládán, představuje volnou sérii metodik a jejich doplňků (audionahrávky, pracovní listy, obrázky). Jsou připraveny tak, aby je bylo možné rovnou použít v hodině, bez dalších nutných úprav. Zároveň však jednotlivé navrhované typy aktivit mohou sloužit jako inspirace pro tvorbu dalších výukových aktivit, směřovaných do dalších jazykových, komunikačních oblastí. Metodiky byly zpracovány v návaznosti na základní materiály, které v nedávné době pro výuku romštiny vznikly na půdě Rady Evropy (Rámcová osnova pro výuku romštiny, Evropské jazykové portfolio pro romštinu pro žáky ve věku 6-11 a 11-16 let, Příručka pro učitele – Evropské jazykové portfolio pro romštinu). Představují tedy jednu z možností, jak tyto rámcové dokumenty převést do praxe v České republice.

Rámcová osnova pro výuku romštiny, tak jak byla na půdě Rady Evropy pro romštinu zpracována, zahrnuje pouze první čtyři jazykové úrovně definované dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERRJ), tedy úrovně A1, A2, B1, B2. V rámci těchto jazykových úrovní se soustředí na rozvíjení pěti základních jazykových dovedností (poslech, psaní, čtení, ústní projev, ústní interakce), se kterými pracuje v rámci 11 základních tematických okruhů (Já a moje rodina; Dům/karavan a život v něm; Moje komunita; Romská řemesla a povolání; Svátky a oslavy; Ve škole; Doprava cestování; Jídlo a oblečení; čas, roční období a počasí; Příroda a zvířata; Koníčky a umění).[1] Stejnou strukturu zachovávají i tyto materiály s tím, že se soustřeďují pouze na první dvě jazykové úrovně (A1, A2), které zpracovávají pro dva základní dialekty romštiny, kterými se na území České republiky v současné době mluví  - pro severocentrální (tzv. slovenskou) romštinu a olašskou (tzv. lovárskou) romštinu. Zároveň se materiály snaží alepoň částečně reflektovat na značnou subdialektní rozrůzněnost zejména severocentrální romštiny. Respektují přitom nejen přirozený jazyk tvůrců jednotlivých aktivit, kteří pocházejí z různého jazykového postředí, ale především předjímají různost jazykového prostředí samotných romských žáků, která je v ČR jako v cílové lokalitě dlouhodobých migrací Romů z různých částí Slovenska (a tedy z hlediska romštiny z různých subdialektně odlišných regionů) realitou. Domníváme se, že v rámci výuky romštiny je důležitější budovat v žácích povědomí o a respekt k jednotlivým subdialektním specifikům, než striktně trvat na budování jednoho jazykového standardu. 

V rámci jednotlivých tematických okruhů se metodiky soustřeďují primárně na poslechové aktivity. K jednotlivým tématům (pro každý z obou dialektů romštiny, na každé z obou jazykových úrovní) byly vytvořeny jedna až dvě nahrávky. Ke každé ze zpracovaných nahrávek byly vytvořeny dvě metodiky – jedna pracující přímo s nahrávkou (včetně úvodní, otevírací aktivity) a druhá na předchozí aktivitu navazující, upevňující nabyté kompetence. Přestože poslech jako jazyková schopnost leží v centru pozornosti těchto materiálů, v rámci zpracovaných aktivit se metodiky věnují i rozvíjení ostatních 4 jazykových schopností (čtení, psaní, ústní projev a interakce).

S ohledem na přehlednost a maximální praktickou využitelnost překládaných materiálů je v záhlaví každé z navrhovaných aktivit uvedeno: jaké další jazykové schopnosti daná metodika rozvíjí, jaké materiály a pomůcky bude pro její realizaci učitel potřebovat a zda od něj metodika očekává ještě nějakou další samostatnou přípravu.

Výuka romštiny klade na učitele romštiny poměrně velké nároky, a to hned z několika důvodů. Zaprvé je to zapříčiněno specifičností jazykové situace, ve které se Romové v České republice nacházejí [2], ze které vyplývá výrazná jazyková heterogenita žákovských/studentských kolektivů s ohledem na dialektní rozrůzněnost i vstupní jazykové kompetence. Dalšími zásadními faktory, které výuku romštiny komplikují, je nedostatek materiálů zpracovaných přímo pro její výuku jako jazyka komunikace a především pak absence infrastruktury, v rámci které by se mohli učitelé romštiny (dále) vzdělávat, vyměňovat zkušenosti a rozvíjet se. Materiály, které jsou zde veřejnosti překládány, mají ambici stavající i případné budoucí učitele romštiny podpořit nejen tím, že jim překládají k přímé dispozici plně zpracované výukové materiály, ale i tím, že jim otevírají vhled do v současnosti nejpokročilejšího a široce sdíleného způsobu výuky cizích jazyků.

 

Celý materiál členíme do 4 samostatných oddílů:

A1 - Severocentrální romština (náhled obsahu naleznete ZDE)
A2 - Severocentrální romština
(náhled obsahu naleznete ZDE)
A1 - Olašská romština (náhled obsahu naleznete ZDE)
A2 - Olašská romština (náhled obsahu naleznete ZDE)

Jednotlivé oddíly a doprovodné materiály k jednotlivým navrhovaným aktivitám (audio nahrávky, obrázky, pracovní listy) vám zašleme elektronicky na vyžádání. Kontaktujte nás, prosím, na romistika@seznam.cz.

[1] Více viz Rámcová osnova pro výuku romského jazyka (www.coe.int/lang - oddíl „Menšiny a přistěhovalci“)

[2] Viz např. Kvalitativní a kvantitativní analýza jazykové situace Romů v ČR (závěrečná zpráva sociolingvistického výzkumu realizovaného Seminářem romistiky UJCA FFUK Praha 2010, dostupné z těchto stránek ZDE.

 
zpět...