Menu:

Bleskovky

další...

Vyhledat

Přihlášení

jméno:
heslo:

Zasílání novinek

email:

RSS

Slovník olašské romštiny


Online slovník olašské romštiny je online platformou, ve které budou postupně zveřejňována lexikální data  vycházející z lingvistických dotazníků a dalších jazykových dat Semináře romistiky FF UK. Slovník byl vytvářen během roku 2016 a zveřejněn online v lednu 2017. Současný podoba je pilotní verzí, která bude postupně doplňována. V současné podobě necitovat!Olašská (neboli vlašská) romština představuje ve světě jednu z nejrozšířenějších  dialektních skupin romštiny (srov. Boretzky 1999, Elšík et al. 1999, Elšík 2003). Je tradičním vnitroskupinovým jazykem olašských Romů, kteří tvoří asi 10-15% všech Romů v ČR. Olaští Romové v ČR se řadí k podskupině tzv. Lovárů, proto se tento dialekt romštiny někdy označuje jako lovárský (lovari).

 

Série výzkumů sociolingvistické situace romštiny v ČR, které uskutečnil v letech 2008-2010 Seminář romistiky FF UK, prokázaly, že drtivá většina mluvčích olašské romštiny hovoří tímto dialektem ve všech tradičních jazykových doménách a aktivně jej předává dalším generacím. Olašská romština má navíc mezinárodní přesah: dialekt užívaný olašskými Romy v ČR je srozumitelný olašským Romům i některým dalším skupinám Romů ve světě.

Online slovník olašské romštiny představuje první slovník zachycující olašskou romštinu českých a slovenských olašských Romů. Je určen pro badatele a autory textů v romštině a další profesionální uživatele romštiny. Je určen také pro studenty a vyučující romštiny na všech relevantních úrovních, kteří doposud nemají podobný slovník k dispozici. V neposlední řadě je určen mluvčím olašské romštiny, jakožto prostředek uchovávání jazykového dědictví vlastní skupiny.

 

Online slovník olašské romštiny se zaměřuje výhradně na variety olašské romštiny, kterými hovoří Romové v České Republice a na Slovensku. Důvodem zahrnutí slovenských variet romštiny je ten, že naprostá většina mluvčích olašské romštiny v České republice má původ na Slovensku, resp. skupiny žijící v ČR představují příbuzenské segmenty větších skupin žijících na Slovensku, se kterými stále udržují živé kontakty.

 

Metodologie sběru a zpracování dat

 

Slovník v současné podobě vychází z transkripce jazykových dotazníků, které byly pořízeny s mluvčími olašské romštiny v letech 2008-2009 (11 lokalit, tzv. LCQR dotazník obsahující 1500 položek, vytvořený původně pro účely zachycení severocentrální romštiny v ČR a SR) a v roce 2016 (tzv. LQVR 1.0 dotazník obsahující 699 položek vytvořený cíleně na mluvčí olašské romštiny ; 12 lokalit).  

 

Pro sběr jazykových dat byla zvolena metoda překladové elicitace. Respondenti měli splňovat kritérium vynikající znalosti olašské romštiny (rodilí mluvčí) a schopnosti překladu ze slovenštiny (v tomto jazyce byl pro účely projektu vytvořen dotazník LQVR 1.0). Jelikož jsme se snažili o zachycení pestrého dialektního vzorku mluvčích pocházejících z různých částí Slovenska, stanovili jsme ještě další kritérium pro výběr respondentů : jejich geografický původ. Jazykové elicitace, založené na překladu jednotlivých položek slovenského dotazníku do romštiny, byly nahrávány a tyto záznamy následně transkribovány. Tyto přepisy byly nahrány do slovníkového softwaru, kde došlo k postupnému zpracování jednotlivých lemmat, s důrazem na jejich dialektologickou distribuci.

 

Do slovníkového softwaru byla přidána data získaná naším pracovištěm v letech 2008-2009 pomocí dotazníku LCQR (viz výše). Ač jsou některé položky obou jazykových dotazníků shodné, jiné položky se vyskytují pouze v jednom z těchto dotazníku, což má za následek, že údaje o geografické distribuci těchto lemmat jsou omezena pouze na ty lokality, kde jsem používali pouze LCQR nebo naopak pouze LQVR.

 

Jazyková data byla doplňkově komparována s korpusem nahrávek olašské romštiny pracoviště Semináře romistiky.


Struktura hesla

 

Slovníková hesla vedle českého překladu romského lexému a jeho gramatických charakteristik obsahují také dialektologické informace o variantních podobách a geografickém rozšíření daného lexému v rámci olašské romštiny a základní etymologické informace.

 

Každé heslo tak obsahuje:

a) dialektní varianty romského slova

b) informace o dialektní distribuci těchto variant a geografickém rozšíření daného lexému v rámci olašské romštiny

c) slovní druh

d) etymologické údaje (rozlišujeme původní slova s uvedenou rekonstruovanou proromskou podobou a původ přejímky, zejména přejímky ze srbštiny/chorvatštiny, rumunštiny, maďarštiny a slovenštiny)

e) u substantiv a sloves další gramatické informace (rod a tranzitivita sloves, infomace o doložené flexi a derivační báze)

f) české významy romského slova

 

Dialekty používané ve slovníku

 

Online slovník olašské romštiny vychází z dat různých dialektů české a slovenské olašské romštiny. Při zpracovávání byl kladen důraz na geografickou distribuci jednotlivých dialektů. Pilotní verze obsahuje zatím část zpracovaných lexikálních údajů zachycených popsaným způsobem ve 22 lokalitách. Lokality byly vybrány na základě geografické i dialektologické reprezentativnosti.

 

Seznam lokalit a jejich indexy (řazeno geograficky, od západu k východu):

 

Senec (okres Senec)  Sen

Ratnovce (okres Piešťany) Ra

Drahovce (okres Piešťany) D

Šulekovo(okres Hlohovec) Šul

Hlohovec (okres Hlohovec) H

Sereď (okres Galanta) Ser

Šoporňa (okres Galanta) Šo

Velké Zálužie (okres Nitra) Z

Neded (okres Šaľa) N

Selice (okres Šaľa) Sel

Tvrdošovce (okres Nové Zámky) T

Šurany (okres Nové Zámky) Šur

Dolný Ohaj (okres Nové Zámky) O

Velké Lovce (okres Nové Zámky ) Lo

Marcelová (okres Komárno) M

Beša (okres Levice) B

Tekovské Lužany (okres Levice) Luž

Dolná Seč (okres Levice) Seč

Levice (okres Levice) Le

Pohronský Ruskov (okres Levice) Ru

Lučenec (okres Lučenec) Luč

Rimavská Sobota (okres Rimavská Sobota) So

Rožkovany (okres Sabinov) Ro

 

Použitá zkratka u lexému, resp. jeho varianty značí, že v této lokalitě je výskyt lexému doložen. To ovšem neznamená, že by se toto lemma nemohlo vyskytovat i v jiných dialektech: pouze o tom nemáme doklad.

 

Seznam použitých zkratek

 

ADJ - adjektivum, přídavné jméno

ADV - adverbium, příslovce

ART - člen

CARD - kardinální, základní číslovka

CONJ - konjunkce, spojka

dial. - dialektně omezená distribuce

F - femininum, ženský rod

IMP - imperativ

ITER - iterativum

M - maskulinum

maď - přejímka z maďarštiny

OBL - obliquus, nepřímý pád nebo nepřímý kmen

PART - partikule, částice

pers. - přejímka z perštiny

PFV - tvar 3. osoby singuláru aoristu (perfektivního

minulého času)

PL - plurál, množné číslo; plurale tantum
prarom. - rekonstruovaný praromsý tvar

PREP - prepozice, předložka

PRO – pronomen, zájmeno nebo zájmenné příslovce

QUANT  - kvantifikátor

rum. - přejímka z rumunštiny

řec. - přejímka z řečtiny  

sch. - srbochorvatská přejímka

slk. - přejímka ze slovenštiny

SG - singulár, jednotné číslo; singuláre tantum

SUBST - substantivum, podstatné jméno

VI - intranzitivní, nepřechodné sloveso

VT - tranzitivní, přechodné sloveso   

 

Budoucnost online slovníku olašské romštiny

 

V současné podobě (leden 2017) zveřejňujeme pouze pilotní verzi slovníku, která se bude dále doplňovat. Velké rozšíření čeká slovník již v průběhu roku 2017, kdy dojde k rozšíření stávajících dat o nové lexémy. Dojde k důkladnějšímu zdokumentování stávajících variet (chystáme novou verzi dotazníku LQVR 2.0, zaměřeného na další lexikální oblasti). Očekáváme, že dojde nejen k navýšení počtu lexémů ve slovníku, ale také k prohloubení k zpřesnění stávajících dat.

 

Slovník olašské romštiny: ZDE

Slovník v současné podobě necitovat, jedná se pilotní verzi!

 

Autoři slovníku

 

Koncepce slovníku, redakce: Mgr. Viktor Elšík, Ph.D.

Autoři slovníku: Mgr. Viktor Elšík, Ph.D, Mgr. Markéta Hajská, Bc. Jan Ort©

Elicitace jazykových dotazníků:  Mgr. Markéta Hajská, Bc. Jan Ort

Koordinátor projektu, redakce: Mgr. Markéta Hajská

Lexikografické zpracování: Bc. Jan Ort, Mgr. Markéta Hajská, Mgr. Viktor Elšík, Ph.D

Pilotní verze Online slovníku olašské romštiny byla financována Úřadem vlády v rámci programu „Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2016“.

 

Odborná literatura

 

Bakker, Peter, and Kyuchukov, Hristo (2003), Publications in Romani useful for Romani language education. Preliminary and Experimental Edition. October 2003.

Barthelemy, André (1982), Źanés Romanés? Manuel de Conversation Tsigane (Dialecte Kalderaš), Paris: A. Barthelemy.

Boretzky, Norbert. (2003). Die Vlach-Dialekte des Romani. Strukturen – Sprachgeschichte Verwandtschaftsverhaltnisse – Dialektkarten. [Romani Vlax Dialects. Structures – History of Language - Relationships – Dialect Maps]. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2003. 256 pp.

Daróczi, József Choli (2002), Zhanes Romanes? Cigány Nyelvkönyv, Budapest.

Elšík, Viktor. (2003). Interdialect contact of Czech (and Slovak) Romani varieties. International Journal of the Sociology of Language, 162, 41–62.

Elšík, Viktor. 2008 – Linguistic Questionnaire for the Documentation of Central European Romani, Karlova Univerzita v Praze.

Hancock, Ian (1995), A Handbook of Vlax Romani, Columbus: Slavica Publishers, Inc.

Lakatos, Szilvia (2005), Igei Táblázatok. A Lovári Nyelv Tanulásához, Pécs: Pécsi Tudományegyetem.

Matras, Yaron (2002), Romani. A Linguistic Introduction, Cambridge: Cambridge University Press.

Proctor, Edward (2008), Gypsy Dialects. A selected annotated bibliography of materials for the practical study of Romani, Hertfordshire: University of Hertfordshire Press.

Stojka, Peter, Davidová, Eva, Hübschmannová, Milena. (2000). Dural me avilem. Z dálky jsem přišel. Praha: Karel Holub – Ars Bohemica, edice ROMIPEN.

Stojka, Peter, Pivoň, Rastislav. (2003). Naš život – Amaro Trajo. Bratislava: Sd studio.

 

 


zpět...