Index | A | B | C | č | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | ř | S | T | U | V | W | X | Z | ž


banka
banka (f):
Sar lake le romes zaphandle, iľa peske kečeň andal e banka biš the pandž ezera, dži adadžives na spoťinďa aňi koruna a imar lake kerde exekucija.

Když jí zavřeli muže, vzala si z banky půjčku pětadvacet tisíc, do dneška nesplatila ani korunu, už na ni přišla exekuce.

RH 2010/8, s.6,7, AG:
Kana amenge dodžala, hoj mušinas te sikhľol / Kdy už nám konečně dojde, že se musíme kvůli sobě samým učit?.
http://www.srnm.cz/rh/2010/RH0810.pdf


bavit
jel pre dzeka:
He te mange ada oboris kšeftarka na has pre dzeka, ta man ehas mindig lačhe znamki, he te khere na sikhľuvavas.

I když mě obor obchodník moc nebavil, měla jsem vždy dobré známky, a to bez toho, že bych se doma učila.

RH 2010/16, s.5, EK:
/ Máš maturitu? Stejně nic neznamenáš.


bdít
dikhel:
Kada phučiben peske thode tiž o džene pre Mezirezortno komisija perdal o Roma u phende hoj kada phučiben mušinel te jel thodo savore dženenge u le šeralenge kale dženendar, save kampen te dikhel sar pes ľikeren o zakoni u sar pes dochuden avri.

Takovouto otázku si položili nedávno i členové Mezirezortní komise pro záležitosti romské komunity a rozhodli se, že musí být položena všem, celé společnosti, a hlavně jejímu aparátu, který má bdít nad dodržováním zákonů a nad jejich vymahatelností.

AG 4/2001, s.12, PČ:
Užernictvos / Úžera.


běda
takoj avel bari bibacht (f) dosl. hned je zle:
(…) romane organizaciji (…) hine tel bari kontrola, u sar pes sikhavel varesavo churdo problem (…), takoj avel bari bibacht.

(…) romská organizace (…) je pod přísným dohledem a běda, pokud se objeví sebemenší problém (…).

RH 2008/I, s.2, DG:
Segregacija andro školi džal dijader / Segregace ve vzdělávání přetrvává.


bezkonfliktní
bijokonfliktno (m, f):
Sar amen informinelas o predcedas pal o karlovarsko Romano dženeskero zgejľipen o Ladislav Bílý, so sas tiž odoj, o Roma andal e Čechiko tiž vakerenas save adaj hin problemi, no tiž pozitivna veci andro fora, kaj imar pes kerel bijokonfliktna dživipena maškar o Roma th´o gadže.

Podle informací předsedy karlovarského Romského občanského sdružení Ladislava Bílého, jenž byl na konferenci také přítomen, Romové z Čech zmiňovali kromě problémů i pozitivní příklady měst, kde se daří vytvářet bezkonfliktní soužití Romů s ostatním obyvatelstvem.

AG 6/2000, s. 4-5, EC:
So pes ačhiľas / Zprávy.


bez ohledu
na dikhel:
E samosprava džanel korkori, so te kerel, na dikhel, so kamel o štatos – so duj partnera, o andruno (šingunengro) miňisterstvos the o šerale khatar e samosprava, šaj roden jekh goďi, abo na.

Samospráva pak pochopitelně jedná samostatně, bez ohledu na přání státu – oba partneři, ministerstvo vnitra a představitelé samosprávy, se mohou dohodnout, leč nemusí.

RV, 2010/1-2, ED:
Vaš o rasista lengere aktiviti imar avena phareder, sar dži akana / Rasisti to mohou mít těžší než dosud.


bezpečnost
bimariben (m):
Pal ada pes delas duma andro Kongresis USA 22.5. 1998. E duma chudľa o bičhado Christoper H. Smith, savo hino aver angluno andro viboris anglo bimariben the kooperacija andre Evropa. Jov thoďa kritika pre koda, kaj andre Čechiko them hin rasovo bilačhipen the goreder situacija le minoriten.

Tato záležitost byla 22. května 1998 otevřena v Kongresu USA senátorem Christopherem H. Smithem, spolupředsedou (amerického) Výboru pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, který se kriticky vyjádřil k rasové nesnášenlivosti a zhoršení situace menšin v České republice.

AG 7/1998, s.8, OG:
Ambasadorka USA vičindža kia peste le Romen / Velvyslankyně USA přijala představitele Romů.


běžný
savoro hin avke dosl. všechno je (to) tak:
Adaďives hin savoro avke, kaj ko kamel, šaj peske pro Roma zarodel bare lačhe love.

Dnes už je zcela běžné a normální, že si kdokoliv může usmyslet vstoupit do našeho života.

RH 2008/I, s.6, DG:
Džas pal koda, so nadžala / Snažíme se o nemožné.
http://www.srnm.cz/rh/2008/RHI08.pdf


bible
bibľija (f):
Pal o Roma the pal o romano bašaviben delas jilestar duma avka, sar te bi vakerďahas pal e bibľija.

O Romech a o romské muzice mluvil skoro posvátně, srdce měl na pravém místě.

RH 2008/I, s.3, DG:
Amendar niko nič naphučel / Nikdo se nás na nic neptá.


bicí
bubna (pl):
O Josef Fečo – bašavel bugova, Erika Fečová – giľavel, Josef Bagár – bubna (…)

Josef Fečo – basa, Erika Fečová – zpěv, Josef Bagár – bicí (…)

RH 2008/4, s.7, GH:
/ Černobílé CD Connection Time.


billboard
bilbordos (m):
Ta vaš savoreske (okrem so hino genijalno, so olestar savorestar džal) šaj pes dodžanas pal o raj senatoris, so pes vičinel Klausner pal o bilborda, so jov ada baro manuš pal e čechiko poľiticko scena pes pre amende asal.

To se alespoň (kromě té geniality, která samo sebou z dále uvedených vlastností vyplývá) můžeme dozvědět o panu senátorovi Klausnerovi z billboardů, ze kterých se na nás tento velikán české politické scény osobně usmívá.

AG 11/2001, s. 12 EC:
Amari istota (dešvarestar) / Naše jistota (desetinásobku).


bližší
jel pre dzeka (kaske) dosl. líbit se, být po chuti (komu):
Te rodel aktivnones o drom andro problema mange hin buter pre dzeka, sar te marel le manušen upre pro jekhetano eksodos, abo te vičinel e domobrana sar reakcija pro rasovo bibachtaľipen.

Řešit věci aktivně a domluvou je mi mnohem bližší než vyzývání k hromadnému exodu nebo svolávání domobran v reakci na rasově motivované zločiny.

RV, 2010/4, s. 14, ED:
Soske ačhiľom mentoriske / Proč jsem se stal mentorem.


blok
blokos (m):
Adi kapela bašavelas calo rat andre ajse bloki.

Kapela hrála v blocích v průběhu celé noci.

RV, 2010/6, s. 14, ED:
Amaro ča jekh muzeumos / Naše jediné muzeum.


bodovat
kidel upre o bodi:
O rajaripen, so hin akana, kidel varekana andro mariben le ekstremismoha upre o bodi.

Ta současná [vláda] přece jen v tažení proti extremismu občas zaboduje.

RV, 2010/1-2, s. , ED:
Vaš o rasista lengere aktiviti imar avena phareder, sar dži akana / Rasisti to mohou mít těžší než dosud.


bohatý
baro:
O programos ehas baro, khatar 16.00 ori pes pro Masarykovo pľacos ke Ostrava presikhade le dženenge buter sar deš subori.

Program byl velmi bohatý: na Masarykově náměstí se vystřídalo víc než deset souborů.

RH 2010/14, s.3, VK:
Folklor bi o hraňici / Folklor bez hranic.


bohužel
bijo Del:
Avka sar jov na prekerďa peskero dumipen, ta bijo Del na prekerďa le Romen.

Tak nezměnil svůj názor na to, že romskou menšinu se bohužel nepodařilo asimilovat.

AG 11/2001, s. 12 EC:
Amari istota (dešvarestar) / Naše jistota (desetinásobku).


bránit se
na del pes (kaske) dosl. nedat se (komu):
Phirahas pro koncerti u sar man perširaz čumidľas, ta na davas man leske, aľe leskero čumidipen has baro šukar.

Chodili jsme na koncerty a když mi dal první pusu, bránila jsem se, ale pusa to byla krásná.

RH 2002/8, s.-, GH:
Evo, bičhav mange fotka / Evo, pošli mi fotku.
Česká verze: http://www.romanohangos.cz/clanek.php?id_clanek=43

Romská verze: http://www.romanohangos.cz/clanek.php?id_clanek=44
;
zaačhel pes (sostar)
:
Del pes te zaačhel la lichvatar?

Je možné se bránit lichvě?

AG 4/2001, s.12, PČ:
Užernictvos / Úžera.


Brno
Berna (f):
O Miloš Kačo (47) uľiľas Vamberkoste the dživelas ciknovarbatar Bernate.

Miloš Kačo (47) se narodil ve Vamberku a od dětství vyrůstal v Brně.

RH 2008/5, s.6, GH:
Miloš Kačo: Andre Čechiko bi talam chudavas infarkt / Miloš Kačo: V Česku bych nejspíš dostal infarkt.


brožura
brožurica (f):
O dr. Arne Mann mištes kamľa te kerel sikhaviben, kaj te prindžaren charnes the džidones o sikhľarde the o studenti e romaňi historija. Kaj agorestar agor kerďa saňi brožurica, so diňa avri o Kalligram Braťislavate.

Chvályhodná myšlenka slovenského etnografa PhDr. Arne Manna vytvořit učební pomůcku, která by seznámila stručně a živě žáky a studenty výše uvedených škol s romskou historií, se konečně vtělila do útlé brožury vydané nakladatelstvím Kalligram v Bratislavě.

AG 5/2000, s.12, EC:
Čarimen historia / Začarovaný dějepis.


Brusel
Brusel (m):
Historicko angluno evropakero kidipen pal o Roma sas 16. 9. 2008 andro Brusel

Historicky první evropský summit o Romech, jehož organizátorem byla Evropská komise, se uskutečnil 16. září v Bruselu.

RH 2008/III, s.2, DG:
Summit pal o Roma andro Brusel / V Bruselu začne summit o Romech.
http://www.srnm.cz/rh/2008/RHIII08.pdf


březen
marcos (m):
E Mezirezortno komisija pre peskero marcoskero bešiben diňas aver love perdal e terenno buťi maškar o Roma (…)

Mezirezortní komise na svém březnovém zasedání vyčlenila další prostředky na práci terénních pracovníků (…)

AG 4/2001, s.12, PČ:
Užernictvos / Úžera.


budiž
imar sar avela ta avela dosl. jak už bude, tak bude:
Imar sar avela ta avela, andre škola musaj te phirel.

Ať už je to jak chce, do školy se chodit musí.

RH 2008/3, s.7, GH:
Ešebno džives andre škola / První den ve škole.
http://www.srnm.cz/rh/2008/RH0308.pdf


budoucí
tajsaskero:
Sar somas čhavoreske, ta man ehas pherdo suňibena pal miro tajsaskeri buťi.

Jako každé dítě jsem měl různé představy o své budoucí profesi.

RH 2010/17, s.4,1 VK:
Tomáš Drkula: Romane kamarata mange sakovar šegetinde te džal dureder / Tomáš Drkula: Romští přátelé mi vždycky pomohli jít dál.


budoucnost
tajsaskero (m):
Sar dikhes tiro tajsaskero? - Miro tajsaskero dikhav pro študipen pre bari škola.

Jak vnímáš svou budoucnost? - Tu spatřuji ve studiu na vysoké škole (...)

RH 2008/6, s.7, VK:
Daniel Klempár: Nane cena te rodel o bengipen, savo amen thovla pre phuv / Daniel Klempár: Nemá smysl hledat pokušení, která nás mohou zničit.

v budoucnosti
andre perspektiva:
Kajča o problemi, save aven avri khatar o sikhaviben, oda hin problemi, save le Romen maren adaďives u marena len the andre perspektiva.

Ale problémy spojené se vzděláním jsou mnohem hlubší, mají ničivý účinek na romskou populaci nejen v současnosti, ale stejně se projeví i v budoucnosti.

RH 2008/II, s.2, DG:
Jekhetano dživipen le Romenca hin problem / Soužití s Romy je problém.
http://www.srnm.cz/rh/2008/RHII08.pdf


Bulhar
Bulharos (m):
Koleha, kaj avle andre EU o Rumuna the Bulhara, pes e situacija but zoraha paruďas.

Vstup Rumunska a Bulharska do EU podstatně změnil situaci (...)

RH 2008/III, s.2, DG:
Summit pal o Roma andro Brusel / V Bruselu začne summit o Romech.
http://www.srnm.cz/rh/2008/RHIII08.pdf


Bulharsko
Bulharsko (m):
The o ministerstvos školakero pal e Bulharsko mangľa ola nadacijatar kaj te kerel o projektos the ke lende.

O realizaci projektu ve své zemi požádalo nadaci Nová škola také bulharské ministerstvo školství.

AG 5/1999, s. 4-5, EC:
So pes ačhiľas


bydlení
bešiben (m):
Kavka sar andro aver fori, the andro Slané hin le Romen pharipena andro bešiben.

Tak jako v jiných městech, také ve Slaném mají Romové velké problémy s bydlením.

RH 2006/17, s.-, DG:
Sar oda dopela le Romanca andro Slané / Jak to dopadlo s Romy ve Slaném.
Česká verze: http://www.romanohangos.cz/clanek.php?id_clanek=2469

Romská verze: http://www.romanohangos.cz/clanek.php?id_clanek=2468
;
khera
(pl):
But Romen nane buťa, the vaš ada na birinen te poťinel o khera.

Mnoho Romů je bez práce, a proto nejsou schopni zaplatit si bydlení.

RH 2008/1-2, s.4, TR:
E troma the Roma / Zákony a Romové.

(lepší) bydlení
nevo kher:
Ta trebas e famiľija Novoborostar, so demonstrinelas vaš o paňi abo nevo kher.

Jako příklad uvedu rodinu z Nového Boru, která demonstrovala za vodu a bydlení.

RH 2010/15, s.5, LŽ:
Varekana pes načudaľinav, hoj amen o gadže narado dikhen / Kolikrát se nedivím, že nás tak moc nenávidí.
,
vlastní bydlení
peskro kher:
But ternen khatar o trianda berša nane šanca te avel peskero kher.

Velká část Romů ve věku okolo třiceti let nemá šanci zajistit si vlastní bydlení.

RH 2008/1-2, s.3, DG:
But džene andro kher hin dživipnaskero pharipen / Přeplněné byty komplikují život.
http://www.srnm.cz/rh/2008/RH0208.pdf

srovnej zasedání


bývalý
paluno:
Te vakeras pal kada, mušinas te dikhel pre koda, so vakerel (...) paluno vicepremijeris, o raj Jiří Čunek.

V této souvislosti nelze opomenout rétoriku, postoj a praktickou realizaci opatření vůči Romům ze strany velice vlivného ústavního činitele – předsedy koaliční KDU-ČSL a bývalého vicepremiéra Jiřího Čunka.

RH 2008/I, s.2, DG:
Segregacija andro školi džal dijader / Segregace ve vzdělávání přetrvává.