Index | A | B | C | č | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | ř | S | T | U | V | W | X | Z | ž


zabavit
lel:
Ile lake o motoris a šel ezera gejle, sar te len čhiďahas andro paňi.

Auto jí zabavili a sto tisíc bylo fuč, jakoby je hodil do vody.

RH 2010/8, s.6,7, AG:
Kana amenge dodžala, hoj mušinas te sikhľol / Kdy už nám konečně dojde, že se musíme kvůli sobě samým učit?.
http://www.srnm.cz/rh/2010/RH0810.pdf


zabírat
zalel:
Akana pes šunen o gardisti sar te avenas buter sar o Del, bo o Ňemci vikhelen u traden čoren Rusen u zalen savoro, kaj uštaren.

Teď si o sobě gardisti myslí, že jsou víc než Bůh, protože Němci vyhrávají, ženou chudáky Rusy a zabírají všechno, kam šlápnou.

RH 2008/1-2, s.6/7, AG:
Andro foros / Ve městě.


zablokovat
blokinel:
Sikhade le autoriske the le publikatoriske zor, ta akanakes hin sa so dine avri skerdo tele the hino blokimen dži do akor, sar ela kerdo avri varesavo rešišagos vaš ola nava (napr. len andre genďi kaľarna).

Tlak na autora díla a na vydavatele ze strany domněle postižených vedl k tomu, že prakticky celý náklad byl stažen a je zablokován přinejmenším do doby, dokud nenastane shoda na kompromisním řešení, např. začernění inkriminovaných jmen.

AG 5/2000, s.12, EC:
Čarimen historia / Začarovaný dějepis.


zabránit
pekel tele:
Duminav, kaj andre škola tiš bi kamenas te sikhavel ajso sikhaviben, so o rasismus bi pekelas tele.

Myslím si, že škola by měla mít pro tyto případy zvláštní osnovu – osnovu proti rasismu.

RH 2002/3, s.6, GH:
E škola he o Roma / Romové a škola.
Česká verze: http://www.romanohangos.cz/clanek.php?id_clanek=328

Romská verze: http://www.romanohangos.cz/clanek.php?id_clanek=329


zabývat se
del duma:
Pal kada problem den dumi savore seri, andre Kanada, Čechiko the maškar o Roma.

Problémem se zabývá každá ze stran – kanadská, česká i romská.

RH 2008/4, s.4, OG:
Sar te ačhavel e skarha khatal e Kanada / Jak zažehnat vízovou hrozbu z Kanady.


zacházení
ľikeriben (m):
Paľis mek phende savo nalačho hino o ľikeriben le Romenca andre špitaľa le personalostar, kana uľol čhavoro.

Dále pak nevhodné zacházení zdravotního personálu v porodnici při narození dítěte.

AG 5/1999, s. 4-5, EC:
So pes ačhiľas


zacházet
chulajinel:
But gadže na keren tiž buťi a dživen čak pal e socialka, aľe le lovenca džanen te chulajinel.

Hodně gádžů taky nepracuje a žije jen ze sociálních dávek, ale s penězi umí zacházet.

RH 2010/8, s.6,7, AG:
Kana amenge dodžala, hoj mušinas te sikhľol / Kdy už nám konečně dojde, že se musíme kvůli sobě samým učit?.
http://www.srnm.cz/rh/2010/RH0810.pdf


záchod
chindo (m):
Ladžalas, na dovolinďas pes te phučel, či džal po chindo.

Styděl/a se, nedovolila si zeptat se, jestli jde na záchod.

dialekt z Vysoké nad Kysucou:


zachovat se
ľikerel pes:
Kavke pes imar jekhvar o anglune generaciji ľikerde, u vaš koda sas murdarde milioni murša, džuvľija the cikne čhavore, saven murdarďas e beginaľi nacisticko rasovo ideologija.

Takto už se předchozí generace zachovaly a důsledky byly zničující pro miliony nevinných mužů, žen a dětí, které se staly oběťmi nenávistné ideologie rasové nadřazenosti.

RH 2008/1-2, s.8, DG:
O extremisti na džanenas pal e Plzna / Extremisté měli pochodovat Plzní.


zachovat si
perel andre:
Ajso manuš ačhela la fameľijaha, šaj perel andre buťi, the na ela les socialno stigmatos, hoj has phandlo andre bertena.

Zůstane s rodinou, zachová si zaměstnání, nebude sociálně stigmatizován pobytem ve vězení.

RV, 2010/4, s. 14, ED:
Soske ačhiľom mentoriske / Proč jsem se stal mentorem.


začátek
začiatkos (m):
Leperes tuke pro tire začiatki, save ehas?

Vzpomeneš si na své začátky? Jaké byly?

RH 2010/17, s.4,1 VK:
Tomáš Drkula: Romane kamarata mange sakovar šegetinde te džal dureder / Tomáš Drkula: Romští přátelé mi vždycky pomohli jít dál.


začínat
kerel peršes:
Sar keravas peršes kaja buťi, ta somas korkoro asistentos pre škola.

Když jsem začínal, byl jsem ve škole jediným asistentem.

RH 2010/17, s.4,1 VK:
Tomáš Drkula: Romane kamarata mange sakovar šegetinde te džal dureder / Tomáš Drkula: Romští přátelé mi vždycky pomohli jít dál.


začít
kezdinel:
Kezdinďas le foroskero orchestros a kaleha pes phundrade le foroskere tarhi – remesli, džanibena, o špecijaliti…

Začal městský dechový orchestr a tak zahájil městské trhy – řemesla, umění, kulinářské speciality…

RH 2010/15, s.2, AK:
Le foreskeri slavnosťa / Slavnost města.


začlenění se
dživel maškar aver manuša:
The amen, o Roma, andre aja problematika sam igen anglune, na ča andre oda, hoj o berteni hine pherde, aľe tiš sar kampel le manušeske paľis te dživel maškar aver manuša.

A právě my, Romové, v této problematice hrajeme klíčovou roli, a to nejen v přeplněnosti věznic, ale i opětovném začlenění se do společnosti.

RV, 2010/4, s. 14, ED:
Soske ačhiľom mentoriske / Proč jsem se stal mentorem.


začlenit se
phirel maškar o aver nipi:
Soske majinel te avel vareso ča perdal o Roma, te šaj phiras maškar o aver nipi, soske majinas te ačhol palal?

Proč by mělo být něco jen pro Romy, když se můžeme začlenit mezi ostatní?

RH 2010/15, s.5, LŽ:
Varekana pes načudaľinav, hoj amen o gadže narado dikhen / Kolikrát se nedivím, že nás tak moc nenávidí.


zadarmo
ča avka:
Soske majinav vareso te chudel ča avka, te ole aver peske mušinen oda stejnako te poťinel.

Proč mám dostávat něco zadarmo, když ostatní si to musí zaplatit.

RH 2010/15, s.5, LŽ:
Varekana pes načudaľinav, hoj amen o gadže narado dikhen / Kolikrát se nedivím, že nás tak moc nenávidí.


zadívat se
zadikhel pre (kaste):
O gardistas, so bešelas paš leste, pre leste zadikhľa.

Gardista, který seděl vedle něj, se na něj zadíval.

RH 2008/1-2, s.6/7, AG:
Andro foros / Ve městě.


zadruhé
upreder:
Upreder, buter manuša, so pen na ladžana, the mištes funginena maškar o manuša.

Tedy v první řadě nejen větší počet nastoupení veřejně prospěšných prací, prázdnější věznice a plnější státní kasa, ale i v druhé více sebevědomých lidí, jenž budou plnohodnotnou součástí společnosti.

RV, 2010/4, s. 14, ED:
Soske ačhiľom mentoriske / Proč jsem se stal mentorem.


zahájit
phundravel pes:
Kezdinďas le foroskero orchestros a kaleha pes phundrade le foroskere tarhi – remesli, džanibena, o špecijaliti…

Začal městský dechový orchestr a tak zahájil městské trhy – řemesla, umění, kulinářské speciality…

RH 2010/15, s.2, AK:
Le foreskeri slavnosťa / Slavnost města.


zahraničí
aver štati:
Keci fameľiji pal o mostecko okresis gejle andro aver štati the soske gejle, dothoďa th´o romano asistentos pal o mostecko okresno urados o Milan Sivák.

Odhad počtu rodin, jež z Mostecka vycestovaly do zahraničí, stejně jako důvody jejich odchodu, potvrdil též romský asistent mosteckého okresního úřadu Milan Sivák.

AG 6/2000, s. 4-5, EC:
So pes ačhiľas / Zprávy.

ze zahraniči
avral:
Savorestar paľis hin koda, kaj pre Čechiko perel kritika avral, u adaďives imar ňiko na paťal koleske, kaj e koncepcija čačes pomožinel le Romenge andre lengero dživipen.

V konečném důsledku tato nedůslednost postihuje český stát tím, že je v zahraničí kritizován za porušování lidských práv Romů. Dnes, když se vláda ČR snaží této zahraniční kritice čelit, už vládní Koncepce romské integrace ztrácí sílu argumentu.

RH 2008/6, s.3, OG:
Koncepcija pal e romani integracija andre praktika / Koncepce romské integrace v praxi.
http://www.srnm.cz/rh/2008/RH0608.pdf


zahraniční
duraleskero:
Hi, rado bi skušinďomas na ča čechiko, aľe the duraleskere džanibnaskere školi.

Určitě. Rád bych zkusil nejen české, ale i zahraniční umělecké školy.

RH 2008/6, s.7, VK:
Daniel Klempár: Nane cena te rodel o bengipen, savo amen thovla pre phuv / Daniel Klempár: Nemá smysl hledat pokušení, která nás mohou zničit.
;
avrutno
:
Informaciji pal koda, sar dičhon o manušane čačipena andro phuva, savi del avri sako berš o americko ministerstvos pal o avrutne buťa phenel, kaj the andre Čechiko hin kaleha problemi.

Zpráva o stavu lidských práv ve světě vydaná americkým ministerstvem zahraničí zmiňuje nedostatky v této oblasti také u nás, v České republice.

RH 2008/I, s.4, DG:
Talindža andro kalo… / Rána do černého….


zahrnovat
jel thodo (andre soste):
Lengre giľa aven khatar e Turecko, hin andre lende thode o khelibena the rituali.

Repertoár skupiny zahrnuje tance a rituály pocházející z Turecka.

RH 2010/14, s.3, VK:
Folklor bi o hraňici / Folklor bez hranic.


zainteresovaný
andreinteresimen:
O projektos šaj anel chasna ča akor, te kerena jekhetane lačhi buťi savore andreinteresimen manuša.

Projektu se podaří podle mě v praxi uspět, jen pokud budou spolupracovat všichni zainteresovaní.

RV, 2010/4, s. 14, ED:
Soske ačhiľom mentoriske / Proč jsem se stal mentorem.


zájem
interesis (m):
O čechiko Ministerstvos pal o škoľi, športos th´o terne (MŠMT) džanel pal ada dothodo sikhavibnaskro materijalos, the hin les pal leste interesis (zajmos), no našťi adi Romaňi historia le Kalligramostar cinel, dži na doresela pro skamind čechiko verzija.

České Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže (MŠMT) ví o tomto doplňkovém materiálu k výuce už dlouho a má o něj zájem, nebo jej aspoň deklaruje, nemůže však Rómsky dejepis od Kalligramu koupit dříve, než dostane na stůl hotovou českou verzi a než bude celý náklad v češtině vytištěn.

AG 5/2000, s.12, EC:
Čarimen historia / Začarovaný dějepis.


zajímat
interesinel:
Igen les na interesinlas, so peske vakerenas.

Popravdě ho ani moc nezajímalo, co si povídají.

RH 2008/1-2, s.6/7, AG:
Andro foros / Ve městě.


zajímavý
interesantno (m, f):
Kampel te duminel, hoj o manuša, so džanen, savi bibacht o rasismos hin, imar na džanen, so te kerel, bo but manuša na phenen ňič the o medija pal o akciji, so džan mujal o rasismos, na den o informaciji, bo sar odoj nane o mariben maškar so duj seri, ta predal lende oda nane interesantno.

V této souvislosti je třeba mít na paměti, že k větší radikalitě vede tyto lidi naprostá bezmoc z oné lhostejnosti velké části společnosti, vyjádřená nevšímavostí hlavních médií k těm protirasistickým akcím, kde se nedělo něco násilného, kde nedošlo k žádnému střetu protistran.

RV, 2010/1-2, s. , ED:
Vaš o rasista lengere aktiviti imar avena phareder, sar dži akana / Rasisti to mohou mít těžší než dosud.


zajistit
avel thodo (kaske):
Kada savoro hin buťa pal o manušane čačipena the aver prava, save mušinen te avel thode the le Romenge.

(...) Romové požadují, aby jim zajistil ochranu jejich lidských a občanských práv.

RH 2008/5, s.2, OG:
So hin koda, kaj o Roma džan ki o volbi / Co znamená účast Romů ve volbách.


zakázaný
zaphendo:
Tak, tumen peske trufinen te avel andro foros, te le Romenge hin zaphendo te phirel andro foros?

Tak vy si troufáte přijít do města, když Cikáni mají zakázáno do města chodit?

RH 2008/1-2, s.6/7, AG:
Andro foros / Ve městě.


zakázat
na domukhel:
Vareko kamel, kaj lenge kada te na domukhen, aver keren protesti u vareko the daral.

Někteří občané volají po tom, aby se takový pochod zakázal, jiní protestují nebo mají obavy.

RH 2008/1-2, s.8, DG:
O extremisti na džanenas pal e Plzna / Extremisté měli pochodovat Plzní.


základ
terďipen (m):
Ala avriakharibena načačipneha the anglo savorengre jakha čhivnas pre sera jekhe manušen, le Romen, pre rasovo terďipen. Oda le manušes thovel tel o pindre.

Zmíněné vyhlášky neoprávněně a veřejně vyčleňovaly skupiny občanů, Romy, na rasovém základě, což je urážkou lidské důstojnosti.

AG 5/1999, s. 4-5, EC:
So pes ačhiľas


zákon
troma (f):
The ajsi hin adaj troma u o Roma hin latar marde jekhbuter.

I takové jsou u nás zákony a Romové jimi trpí nejvíc.

RH 2008/1-2, s.4, TR:
E troma the Roma / Zákony a Romové.


zakořeněný
dochudel pes andre (soste):
U oleha hin len baro problem čirlatunestar, u jon na džanen, so oleha te kerel, bo kada pes lenge dochudľas andre lengeri filosofija the sakoďivesutno dživipen.

Uzavírání se vůči Romům je vlastností majority, která se vytvářela v minulosti, je hluboce zakořeněná v její životní filozofii a každodenní praxi.

RH 2008/5, s.2, OG:
So hin koda, kaj o Roma džan ki o volbi / Co znamená účast Romů ve volbách.


záležet
kampel:
Paš varesavi buťi pes irinel, hoj lenge na kampel ňisavi škola.

U určitého zaměstnání se píše, že na vzdělání jim nezáleží.

RH 2010/16, s.5, AK:
Buťi kamen te kerel he ole, so len nane sikhaďipen / Pracovat chtějí i ti bez vzdělání.
;
džal (pal soste)
:
But džal pal oda, sar pre amende peršes dikhen.

Hodně záleží na prvním dojmu.

RH 2010/16, s.5, LŽ:
/ Vzdělávat se a neustupovat….
http://www.srnm.cz/rh/2010/RH1610.pdf


záležitost
pharipen (m):
Majbuter pes vakerel pal koda, kaj o čechiko vladakero mekzoraleder instrumentos, saveha kamel te prikerel o romane pharipena, hin "Koncepce romské integrace" savi sas kerďi pro agor 90. berša andro paluno milenium.

K nejčastěji uváděným nástrojům české vlády pro řešení záležitostí romské populace patří Koncepce romské integrace, která byla zpracována už koncem 90. let.

RH 2008/6, s.3, OG:
Koncepcija pal e romani integracija andre praktika / Koncepce romské integrace v praxi.
http://www.srnm.cz/rh/2008/RH0608.pdf


založit
kerel:
Soha pes kamav te ašarel, hin o centros Avarde, so kerďa o PhDr. Petr Tulia.

Čím bych se chtěla pochlubit, je centrum Avarde, které založil pan PhDr. Petr Tulia.

RH 2010/15, s.5, LŽ:
Varekana pes načudaľinav, hoj amen o gadže narado dikhen / Kolikrát se nedivím, že nás tak moc nenávidí.


zaměstnanost
buťa (pl):
Leste hin e zor andro vasta u pre leskero dumo hin e odpovednosca vaš e diskriminacija the rasismus, savi pro Roma perel andro sikhaviben, bešiben, buťa, kultura the politika.

Za řešení existujících problémů rasismu a diskriminace ve vzdělání, bydlení, zaměstnanosti, společenském, kulturním a politickém životě nese odpovědnost stát (...)

RH 2008/5, s.2, OG:
So hin koda, kaj o Roma džan ki o volbi / Co znamená účast Romů ve volbách.


zamilovaný
zakamado:
Somas zakamaďi andre miro rom the o dživipen has mange bares pre kedva.

Byla jsem zamilovaná, pracovala jsem a manžel také. (...) Život měl smysl.

RH 2008/5, s.5, GH:
O drogi the e thardži / Drogy a alkohol.


zanedlouho
nasig:
Nasig savoro prindžaraha.

Jak Romové doplatí na reformu zdravotnictví, to se pozná zanedlouho.

RH 2008/1-2, s.4, TR:
E troma the Roma / Zákony a Romové.


zaniknout
perel tele:
Sar pele tele o okresna uradi, pele the o romane poradci, save odoj kerenas buťi.

Zánikem okresních úřadů skončila činnost romských poradců na této úrovni (...)

RH 2008/6, s.3, OG:
Koncepcija pal e romani integracija andre praktika / Koncepce romské integrace v praxi.
http://www.srnm.cz/rh/2008/RH0608.pdf


zapadnout
perel andre:
Ajso manuš ačhela la fameľijaha, šaj perel andre buťi, the na ela les socialno stigmatos, hoj has phandlo andre bertena.

Zůstane s rodinou, zachová si zaměstnání, nebude sociálně stigmatizován pobytem ve vězení.

RV, 2010/4, s. 14, ED:
Soske ačhiľom mentoriske / Proč jsem se stal mentorem.


zapojit se
jel aktivno (andre soste):
Te avel aktivno andre varesavo poľiticko organismos nane loko predal ňikaste.

Zapojit se do činnosti nějakého rozvinutého politickéh organismu není snadné pro nikoho.

RV, 2010/5, s. 14, ED:
Pal o voľbi na ela o agor / volbami to nekončí.


zapracovat se
sikhľol:
Aľe na has man ňisave problema „te sikhľol“, the te dochudel mange le čhavorengri he dženengri paťiv.

Ale neměl jsem žádné výrazné problémy „zapracovat se“ a získat si důvěru u dětí i u nových kolegů.

RH 2010/17, s.4,1 VK:
Tomáš Drkula: Romane kamarata mange sakovar šegetinde te džal dureder / Tomáš Drkula: Romští přátelé mi vždycky pomohli jít dál.


zarostlý
zabarardo:
Phirlas melalo, zabarardo, čak o jakha leske labonas.

Chodíval špinavý a zarostlý, jen oči mu z tváře svítily.

RH 2008/1-2, s.6/7, AG:
Andro foros / Ve městě.


zásada
principos (m):
Nane oda kavka, u andre kada kampel kaj o donatori te len andre peskere reguli o principi la demokracijatar the transparencija.

Řešení by mělo být úplně jednoduché a mělo by odpovídat zásadám demokracie a transparentnosti.

RH 2008/I, s.3, DG:
Amendar niko nič naphučel / Nikdo se nás na nic neptá.


zasedání
bešiben:
E Mezirezortno komisija pre peskero marcoskero bešiben diňas aver love perdal e terenno buťi maškar o Roma (350 000 Kč buter kijo 5 mil. programos pro berš 2001) u kerela savoro, kaj kaja buťi te jel thoďi andro štatno rozpočtos pre aver berš.

Mezirezortní komise na svém březnovém zasedání vyčlenila další prostředky na práci terénních pracovníků (350 000 Kč navíc k 5 mil. programu na r. 2001) a bude usilovat o zařazení podpory terénní sociální práce do návrhu státního rozpočtu na příští rok.

AG 4/2001, s.12, PČ:
Užernictvos / Úžera.


zasednout
zabešel:
Maškar džene andre porota zabešte bare džene, šaj phenav: o Ivan Veselý, savo hino direktoris andro jekhetaňiben Dženo, o Josef Fečo, so hino profesoris andre Praha pre Ježkovo konzervatoř, o Milan Lakatoš the aver mište džene.

Mezi porotce zasedli uznávaní lidé jako Josef Fečo, profesor na Ježkově konzervatoři v Praze, ředitel sdružení Dženo Ivan Veselý, Milan Lakatoš a další.

RH 2008/5, s.7, VK:
Praha: Romano talentos 2008
http://www.srnm.cz/rh/2008/RH0508.pdf


zastat se
lel pes pal (kaste):
Mušinďom te džal het khatar o Slaný, bo mira fameľija sas bare pharipena angle koda, kaj pes iľom pal o manuša, saven o foros čhiďas avri andar o khera.

Musel jsem se ze Slaného odstěhovat. Moje rodina to neměla lehké kvůli tomu, že jsem se zastal ostatních.

RH 2006/17, s.-, DG:
Sar oda dopela le Romanca andro Slané / Jak to dopadlo s Romy ve Slaném.
Česká verze: http://www.romanohangos.cz/clanek.php?id_clanek=2469

Romská verze: http://www.romanohangos.cz/clanek.php?id_clanek=2468


zastavit
zaačhavel:
Merkinenas, kajča jekhvar paš lende zaačhaďas o motoris.

Dávali pozor, ale najednou za nimi zastavilo auto.

RH 2008/1-2, s.6/7, AG:
Andro foros / Ve městě.


zastavovat
zaačhel:
Pro foros varesave gadže zaačhenas u dikhenas pro čhaja.

Ve městě se někteří gádžové zastavovali a dívali se na ně.

RH 2008/1-2, s.6/7, AG:
Andro foros / Ve městě.


zastřešovat
del e garancija:
Le projektos del e garancija e Mediačno the probačno agentura ČR.

Projekt zastřešuje samozřejmě ještě Mediační a probační agentura ČR.

RV, 2010/4, s. 14, ED:
Soske ačhiľom mentoriske / Proč jsem se stal mentorem.


zástupce
zaačhado (m):
O zgejľipen Romaňi duha so zaačhol le dženen so na poťinen vaš o khera andre Maťično uľica, pes dovakerde le zaačhadenca pal e radňica le obvodostar Neštěmice te kerel avri o muros 180 cm baro la keramikatar the tiž te kerel ihriskos the phirade dromora. Andre prezidentsko kancelarija, sar phenel e Helena Dluhošovo, hine olestar napobešle.

Ačkoli se sdružení Romská duha, které zastupuje obyvatele obecních bytů pro neplatiče nájemného v ústecké Matiční ulici, dohodlo se zástupci radnice obvodu Neštěmice na postavení 180 cm vysokého keramického plotu, nového hřiště a chodníků, prezidentská kancelář je podle sdělení Heleny Dluhošové znepokojena.

AG 5/1999, s. 4-5, EC:
So pes ačhiľas


zastupitel
šeralo (m):
Ajse schuziji keren the o šerale pal o foros, the phenen, so andre obcija kerena.

Zrovna tak se scházejí a rokují zastupitelé, a hlavně rozhodují o tom, co se dané obci bude dít.

RV, 2010/5, s. 14, ED:
Pal o voľbi na ela o agor / volbami to nekončí.


zastupitelstvo
foroskero organos (m):
Te džal kijo voľbi, the te dikhel, so keren o šerale andro foroskere organa the o poľiticke seri, hin andre ada sistemos jekh drom, sar te del zorale hangoha te šunel, hoj o problema, so hin le Romen, hine anglune.

Volit a sledovat činnost zastupitelských orgánů i politických stran je ve stávajícím systému jednou z cest, jak jasně a hlasitě dát najevo, že problémy Romů jsou důležité.

RV, 2010/5, s. 14, ED:
Pal o voľbi na ela o agor / volbami to nekončí.


zastupovat
zaačhol:
O zgejľipen Romaňi duha so zaačhol le dženen so na poťinen vaš o khera andre Maťično uľica, pes dovakerde le zaačhadenca pal e radňica le obvodostar Neštěmice te kerel avri o muros 180 cm baro la keramikatar the tiž te kerel ihriskos the phirade dromora. Andre prezidentsko kancelarija, sar phenel e Helena Dluhošovo, hine olestar napobešle.

Ačkoli se sdružení Romská duha, které zastupuje obyvatele obecních bytů pro neplatiče nájemného v ústecké Matiční ulici, dohodlo se zástupci radnice obvodu Neštěmice na postavení 180 cm vysokého keramického plotu, nového hřiště a chodníků, prezidentská kancelář je podle sdělení Heleny Dluhošové znepokojena.

AG 5/1999, s. 4-5, EC:
So pes ačhiľas


zátěž
pharipen (m):
Rasovo perzekucija savi perel pro Roma le skinendar, čirlatuňi nalačhi buťi la policijatar the le sudendar, oda hin anglo romane džuvľija the daja baro psichicko pharipen, savo imar na birinen te ľikerel avri.

Rasové násilí páchané na Romech především příslušníky extrémistického hnutí skinheads a dlouhodobě nedostatečná práce policie i soudů v této oblasti znamená především pro romské ženy a matky obrovskou psychickou zátěž, kterou již nejsou schopny dále snášet.

AG 7/1998, s.8, OG:
Ambasadorka USA vičindža kia peste le Romen / Velvyslankyně USA přijala představitele Romů.


zaujatost
namištiben (m):
Sar jekh verzija šaj phenas pal agorutňi akcija, oda has o maršos mujal o rasismos the neonacismos, so 4. januariste kerďa e inicijativa Facebook mujal rasovo namištiben.

Jako příklad můžeme uvést skandální informování o poslední akci, pochodu proti rasismu a neonacismu, který4. února pořádala iniciativa Facebook proti rasové zaujatosti.

RV, 2010/1-2, s. , ED:
Vaš o rasista lengere aktiviti imar avena phareder, sar dži akana / Rasisti to mohou mít těžší než dosud.

srovnej důsledek


zaujmout
perel pro jilo:
Bizo mange pejľa pro jilo lengro dživipnaskero stilos, nane ajso hekticko sar adaj, hin man šundo, hoj o manuša dživen fest pal peskri dzeka, the dživen peske sako chviľa… hi, džanľomas bi odoj varesavo časos te dživel. / O manuša andre Francia kamen baro bašaviben, the perel lengre pro jilo feder sar ke Čechiko.

Určitě mě zaujal jejich styl života, není tak hektický jako tady. Mám pocit, že ti lidi tam žijí úplně naplno a užívají si každou chvilku života… Ano, dokázal bych tam strávit delší čas. / Myslím, že lidi ve Francii zbožňují vážnou hudbu a mají k ní vřelejší vztah než dejme tomu v České republice.

RH 2010/14, s. 5/1, VK:
Daniel Klempár: Francia, oda hin pre man mol, džuvľa, bašaviben / Daniel Klempár: Francie, to je pro mě víno, ženy, muzika.
http://www.srnm.cz/rh/2010/RH1410.pdf


zavedený
baro prindžardo:
O Roma pes andre poľitika chudena ča bare prindžarde serenca.

Romové se do politiky dostanou jen přes zavedené strany

RV, 2010/5, s. 14, ED:
Pal o voľbi na ela o agor / volbami to nekončí.


zavírat
zaphandel:
Pal o foros phiren o gardisti. Chudkeren le romen a zaphanden len andre bertena.

Po městě chodí gardisti. Chytají lidi a zavírají je do vězení.

RH 2008/1-2, s.6/7, AG:
Andro foros / Ve městě.


závislý
bije (soste) imar našťi dživel:
Bijo drogi imar našťi dživel, me na džanav, či oda ľikerela avri.

Na drogách je silně závislá.

RH 2008/5, s.5, GH:
O drogi the e thardži / Drogy a alkohol.


zázemí
than (m):
Ehas man kajsi bacht, hoj baruvavas avri andre kamibnaskeri famiľija, ta man ehas lačho than.

Naštěstí jsem vyrůstal v milující rodině, takže jsem měl dobré zázemí.

RH 2010/17, s.4,1 VK:
Tomáš Drkula: Romane kamarata mange sakovar šegetinde te džal dureder / Tomáš Drkula: Romští přátelé mi vždycky pomohli jít dál.


zažalování
skaržišagos (m):
Ačhiľa pes pal o skaržišagos pre ola duj gava so diňa o Evropsko centrum vaš o Romane čačipena (ERRC) kijo Evropsko sudos andro Štrasburkos.

Stalo se tak po zažalování obcí Evropským centrem pro romská práva (ERRC) u Evropského soudu ve Štrasburku.

AG 5/1999, s. 4-5, EC:
So pes ačhiľas


zažít
zadžiďol:
Andre miri goďi mange gondoľinavas, paľikerav le Devleske vaš adaďivesutno ďives, vaš oda, so adaj zadžiďiľom, paľikerav le Devleske vaš oda, kaj the me som Rom.

V duchu jsem si říkal: díky bohu za tento den a za ten zážitek, díky bohu za to, že i já jsem Rom.

RH 2008/3, s.2, GH:
So dikhľom, so predžidžiľom ľinaje / Nevšední Letní zážitek.


zbitý
zmardo:
Ajci le Romes marde, hoj ča vaš leske mušinlas te avel leskeri fameľija te lel les khere, bo na birinlas peha, ajso has zmardo.

Tak ho zmlátili, že si pro něj musela přijít jeho rodina a vzít ho domů, protože sám se nemohl ani pohnout, jak byl zbitý.

RH 2008/1-2, s.6/7, AG:
Andro foros / Ve městě.


zbořit
rozčhivel:
Rozčhide amenge o khera, chuden amen pro fori sar rukonen u maren hjaba valon.

Zbořili nám domy, chytají nás ve městě jako psy a bijou pro nic za nic.

RH 2008/1-2, s.6/7, AG:
Andro foros / Ve městě.


zbožnovat
dikhel rado:
Džanavas oda minďar, rado prindžarav neve dženen, so aven khatar bašavibnaskero svetos, paše mek nevi phuv, aver kultura savi šaj prindžarďom, the mek odoj keravas koda, so dikhav rado.

Jasná volba. Rád poznávám lidi z hudebního světa, navíc nová země, jiná kultura, kterou jsem mohl poznat a ještě k tomu jsem tam dělal to, co zbožňuju…

RH 2010/14, s. 5/1, VK:
Daniel Klempár: Francia, oda hin pre man mol, džuvľa, bašaviben / Daniel Klempár: Francie, to je pro mě víno, ženy, muzika.
http://www.srnm.cz/rh/2010/RH1410.pdf
;
kamel
:
Andro publikum ehas buter sar 4 000 manuša, vašoda man oda delas te del avri so najfeder vikonos… ehin man šundo, hoj o manuša andre Francia kamen baro bašaviben, the perel lengre pro jilo feder sar andre Čechiko.

V publiku bylo víc než 4 000 lidí, takže mě to nutilo podat co nejlepší výkon. Myslím, že lidi ve Francii zbožňují vážnou hudbu a mají k ní vřelejší vztah než dejme tomu v České republice.

RH 2010/14, s. 5/1, VK:
Daniel Klempár: Francia, oda hin pre man mol, džuvľa, bašaviben / Daniel Klempár: Francie, to je pro mě víno, ženy, muzika.
http://www.srnm.cz/rh/2010/RH1410.pdf


zbraň
pištoľis (m):
Paš o Ladislav Mačo, Martin Červeňák oda hin aver Rom, bišeberšengero čhavo Cerheňicendar, saves o šingune viľinde le pištoľiha.

Vedle Ladislava Mača, Martina Červeňáka a dalších se dvacetiletý Rom z Cerhenic stal jedním z těch, které policisté zasáhli výstřelem ze služební zbraně.

RH 2008/I, s.4, DG:
Talindža andro kalo... / Rána do černého….


zdálky
pal dur droma:
Phučelas amendar, te šaj amenca bešel paš o skamind, hoj avel pal dur droma.

Zeptal se nás, jestli se s námi může posadit ke stolu, že přichází zdálky.

RH 2008/6, s.6, VO:
/ Romové a Vánoce - kdysi a dnes.


zdát se
zdel pes:
Oda pes tumenge aňi na zdel.

O tom se vám ani nezdá.

RH 2010/8, s.6,7, AG:
Kana amenge dodžala, hoj mušinas te sikhľol / Kdy už nám konečně dojde, že se musíme kvůli sobě samým učit?.
http://www.srnm.cz/rh/2010/RH0810.pdf


zdemolovat
rozmarel:
Abo aver Roma, so chudle neve khera, aľe savoro odoj rozmarde u paľis pale kamenas neve khera, kerenas vika, hoj pes odoj na del te dživel, ta soske peske o khera rozmarde?

Nebo jiný případ: Romové dostali bydlení, ale byty zdemolovali a potom chtěli opět nové bydlení, nadávali, že se tam nedá žít. Tak proč ty byty zničili?

RH 2010/15, s.5, LŽ:
Varekana pes načudaľinav, hoj amen o gadže narado dikhen / Kolikrát se nedivím, že nás tak moc nenávidí.


zemědělství
maľiko chulajipen (m):
Gondolinavas mange, hoj vaš lake šaj šegetinav le zviratenge, aľe imar sar sikhľuvavas, prindžarďom, hoj o maľiko chulajipen nane miro oboris, the hoj miri tajsaskeri buťi dikhavas avresar.

Myslel jsem si, že díky ní budu moct se zvířaty pracovat, ale už během studia jsem poznal, že zemědělství není můj obor a že si svou budoucí kariéru představuji jinak.

RH 2010/17, s.4,1 VK:
Tomáš Drkula: Romane kamarata mange sakovar šegetinde te džal dureder / Tomáš Drkula: Romští přátelé mi vždycky pomohli jít dál.


zírat
dikhel sar dilino:
Dikhenas pre lende sar diline, so kerde le šerenca.

Překvapeně na ně zíraly, co že si to udělaly s hlavami.

RH 2008/1-2, s.6/7, AG:
Andro foros / Ve městě.


získat
arakhel:
Te Rom arakhel buťi, oda mek nane avka, kaj imar vikhelďas.

(...) pokud nezaměstnaný Rom získá práci, stále ještě nemá vyhráno.

RH 2008/II, s.2, DG:
Jekhetano dživipen le Romenca hin problem / Soužití s Romy je problém.
http://www.srnm.cz/rh/2008/RHII08.pdf


zjistit
avel pre (soste):
No, avľom pr´oda, hoj vareko pisinelas avri o papiroša phujes, aňi peske na ginde, sar oda te pisinel avri.

Zjistil jsem však, že někteří nedočkavci vyplňovali dotazníky, aniž by si řádně přečetli poučení, jak se má při vyplňování postupovat.

AG 3/2001, s.12, PČ:
Zgiňipen Nimburkoste / Sčítání v Nymburku.


zklamaný
chochado:
La Andrejkaha man prindžarďom andro berš, sar dujdžene samas chochade khatar oka kamiben.

S Andrejkou jsme se poznali v době, kdy jsme oba prožívali nelehké období a oba jsme byli zklamaní z předchozího vztahu.

RH 2010/17, s.4,1 VK:
Tomáš Drkula: Romane kamarata mange sakovar šegetinde te džal dureder / Tomáš Drkula: Romští přátelé mi vždycky pomohli jít dál.


zkrátit
prikerel:
Kajse šukar bala mek na dikhľom. Ta len čepo prikeraha.

Takové krásné vlasy jsem ještě neviděl. Tak jim je trochu zkrátíme.

RH 2008/1-2, s.6/7, AG:
Andro foros / Ve městě.


zkušenost
koda so imar predžiďiľam:
Andre koda so imar predžiďiľam džanas, kaj e inspekcija kerela buťi sar te arakhel so kampel, kaj šaj te phenel, savoro sas mištes pal o zakoni.

Ze zkušenosti víme, že během měsíce inspekce vyšetří, prošetří a vypracuje odůvodnění oprávněného použití služební zbraně, a tím se případ uzavře.

RH 2008/I, s.4, DG:
Talindža andro kalo... / Rána do černého….


zkušený
achaľardo:
Mindžar pal lende avle pro podium imar o achaľardeder štar talentimen pheňa, so pes vičinen Nebezpečný hip-hop dance.

Hned po nich se na pódiu vystřídalo již zkušenější seskupení čtyř nadaných sester, které si říkají Nebezpečný hip-hop dance.

RH 2010/15, s.2, AK:
Le foreskeri slavnosťa / Slavnost města.


zlepšit se
jel feder:
Te o Roma zorales sikhavena, hoj len e politika interesinel (the amen o gadže, so kamas, te avel e situacija feder) ta paľis o politicke seri chudena le Romenca te rachinel.

Bude-li vyvinutý tlak ze strany Romů (a ano, i nás gadžů, kteří bychom rádi, aby se zde situace zlepšila) dostatečně silný, ten kalkulovat v politických stranách začnou.

RV, 2010/5, s. 14, ED:
Pal o voľbi na ela o agor / volbami to nekončí.


zločin
bibachtaľipen (m):
Te rodel aktivnones o drom andro problema mange hin buter pre dzeka, sar te marel le manušen upre pro jekhetano eksodos, abo te vičinel e domobrana sar reakcija pro rasovo bibachtaľipen.

Řešit věci aktivně a domluvou je mi mnohem bližší než vyzývání k hromadnému exodu nebo svolávání domobran v reakci na rasově motivované zločiny.

RV, 2010/4, s. 14, ED:
Soske ačhiľom mentoriske / Proč jsem se stal mentorem.


zlomek
vareso olestar:
E poľiticko aktivita, o programos, volebno kampaňa the aver, oda hin ča vareso olestar, so o straňikos kerel.

Samotná politická činnost, tvorba programu, volební kampaně atp. tvoří jen zlomek povinností straníka.

RV, 2010/5, s. 14, ED:
Pal o voľbi na ela o agor / volbami to nekončí.


změnit
ačhel feder:
E raňi ačhiľa feder, has ke ma imar lačhi.

Paní změnila své jednání a byla ke mě milá.

RH 2010/16, s.5, LŽ:
/ Vzdělávat se a neustupovat….
http://www.srnm.cz/rh/2010/RH1610.pdf

změnit názor
dikhel avra goďaha:
Ala manuša bi na džanas e buťi te kerel, aľe te lenge mištes phenaha, soske bi oda elas predal lende feder, ta šaj dikhen pro trestos avra goďaha.

Tito lidé by trest pravděpodobně nenastoupili, ale pokud jim budou individuálně vysvětleny výhody, dopady a klady, mohou svůj názor změnit.

RV, 2010/4, s. 14, ED:
Soske ačhiľom mentoriske / Proč jsem se stal mentorem.


změnit se
kerel pes aver:
Andr´oda pes savoro kerďa aver.

A vše se najednou změnilo.

RH 2010/16, s.5, LŽ:
/ Vzdělávat se a neustupovat….
http://www.srnm.cz/rh/2010/RH1610.pdf


zmínit se
phenel:
Paš oda šaj ajse manušeske phenas pal o rekvalifikačna kurzi, so džan pro urados la buťaha, the prosto leha te irinel avri o ľil pro kurzos.

Zároveň se zmínit o nabídce rekvalifi kačních kurzů na místním úřadu práce a v případě zájmu rovnou s klientem vyplnit přihlášku.

RV, 2010/4, s. 14, ED:
Soske ačhiľom mentoriske / Proč jsem se stal mentorem.


zmocněnec
(kaskero) manuš (m)
vládní zmocněnec
vladakero manuš:
Paš e vladakeri rada pal o romane komuniti oda hin jekh produktos, savo ačhiľas kolestar, so akor kerenas o romane organizaciji the o vladakero manuš pal o manušane čačipena, savo sas o Jan Jařab.

Vedle vládní rady pro záležitosti romské komunity je to to jediné, co zbylo z úsilí romských organizací a úřadu zmocněnce vlády pro lidská práva, který tehdy vedl Jan Jařab.

RH 2008/6, s.3, OG:
Koncepcija pal e romani integracija andre praktika / Koncepce romské integrace v praxi.
http://www.srnm.cz/rh/2008/RH0608.pdf


znalost
džaňipen (m):
Pal e nadacija Nevi škola pes vaš o paru berša dokazinďa choc vareso te kerel paš o zakladna školi le romane asistentenca. O asistenta andro kurzi dochudne zakerdo pedagogicko sikhaviben, so anela feder džaňipen pal o romano dživipen.

Podle nadace Nová škola se během několika let podařilo alespoň z části pokrýt poptávku základních škol po romských asistentech, kteří formou kurzů získali ucelené pedagogické vzdělání, související se znalostí hodnot a způsobu života Romů.

AG 5/1999, s. 4-5, EC:
So pes ačhiľas


znepokojený
napobešlo:
Andre prezidentsko kancelarija, sar phenel e Helena Dluhošovo, hine olestar napobešle.

[P]rezidentská kancelář je podle sdělení Heleny Dluhošové znepokojena.

AG 5/1999, s. 4-5, EC:
So pes ačhiľas


znevýhodnění
diskriminacija (f):
E diskriminacija le Romengeri andro bešiben džal teleder u romane fameľiji imar na birinen kavka te ľikerel avri.

Znevýhodnění Romů ve veřejném i soukromém bydlení se neustále prohlubuje a romské rodiny tento obrovský nápor vydržet nemohou.

RH 2008/1-2, s.3, DG:
But džene andro kher hin dživipnaskero pharipen / Přeplněné byty komplikují život.
http://www.srnm.cz/rh/2008/RH0208.pdf


zničit
thovel (kas) pre phuv:
Nane cena te rodel o bengipen, savo amen thovla pre phuv

Nemá smysl hledat pokušení, která nás mohou zničit

RH 2008/6, s.7, VK:
Daniel Klempár: Nane cena te rodel o bengipen, savo amen thovla pre phuv / Daniel Klempár: Nemá smysl hledat pokušení, která nás mohou zničit.


znovuobjevovat
prindžarel pale:
Andro palune berša pregele o Roma bare buťenca, kana pale mušinde te prindžarel korkore pes, te arakhel peskeri pozicija the te achaľo,l so lendar o gadže kamen.

Romové prošli v uplynulých letech složitým procesem, ve kterém museli znovuobjevovat sami sebe, naučit se chápat nové skutečnosti při vytváření společnosti (...)

RH 2008/5, s.2, OG:
So hin koda, kaj o Roma džan ki o volbi / Co znamená účast Romů ve volbách.


znovuustanovit
legalizinel pale:
Akor, sar pale legalizinenas e ROI, duminavas, či kampel romaňi politicko sera.

Tehdy, v dobách znovuustanovování ROI, jsem přemýšlela, zda je dobré, aby zde vůbec byla romská politická strana.

RV, 2010/5, s. 14, ED:
Pal o voľbi na ela o agor / volbami to nekončí.


zodpovědný
paťivalo:
Džal lenge pal oda, kaj le manušes te avel dzeka te kerel buťi, he mek mušinel te avel paťivalo.

Důležité je, aby měl uchazeč chuť pracovat a byl zodpovědný.

RH 2010/16, s.5, AK:
Buťi kamen te kerel he ole, so len nane sikhaďipen / Pracovat chtějí i ti bez vzdělání.
;
udžandlo
:
(…) hoj hino profesijalno the udžandlo, pal oda našťi vakerel, jov kana udžandlo the profesijalno so bi jov sar jekh dženo savoro kerelas vaš keci berša, so hino starostas paš o najbareder Prahakero kotor the mek te avel senatoris.

Že je profesionální a zodpovědný, o tom rovněž nemůže být pochyb, vždyť jaký jiný než zodpovědný a profesionální jedinec by zvládal být po několik let starostou jedné z největších  pražských městských částí a zároveň senátorem.

AG 11/2001, s. 12 EC:
Amari istota (dešvarestar) / Naše jistota (desetinásobku).


zoufalý
čoro:
Kecivar man andro dživipen dochudľom andre kajsi situacija, kaj somas čoro, abo na džanavas sar the kaj te džal. Ehas oda mire romane barata, save mange šegetinde abo dine zor.

Kolikrát jsem se v životě ocitl v situaci, kdy jsem byl nějak zoufalý nebo nevěděl jak dál a byli to právě mí romští přátelé, kteří mi pomohli nebo dodali sílu.

RH 2010/17, s.4,1 VK:
Tomáš Drkula: Romane kamarata mange sakovar šegetinde te džal dureder / Tomáš Drkula: Romští přátelé mi vždycky pomohli jít dál.


zpěvák
manuš, so giľavel o giľa (m):
O manuša, so giľaven o giľa, hine peske pre savoro iste.

Zpěváci zpívají s jistotou, sebevědomím a klidem.

RH 2008/4, s.7, GH:
/ Černobílé CD Connection Time.


zpracován
jel kerdo:
Majbuter pes vakerel pal koda, kaj o čechiko vladakero mekzoraleder instrumentos, saveha kamel te prikerel o romane pharipena, hin "Koncepce romské integrace" savi sas kerďi pro agor 90. berša andro paluno milenium.

K nejčastěji uváděným nástrojům české vlády pro řešení záležitostí romské populace patří Koncepce romské integrace, která byla zpracována už koncem 90. let.

RH 2008/6, s.3, OG:
Koncepcija pal e romani integracija andre praktika / Koncepce romské integrace v praxi.
http://www.srnm.cz/rh/2008/RH0608.pdf


zpráva
informaciji (pl):
Informaciji pal koda, sar dičhon o manušane čačipena andro phuva, savi del avri sako berš o americko ministerstvos pal o avrutne buťa phenel, kaj the andre Čechiko hin kaleha problemi.

Zpráva o stavu lidských práv ve světě vydaná americkým ministerstvem zahraničí zmiňuje nedostatky v této oblasti také u nás, v České republice.

RH 2008/II, s.3, DG:
Niko nič naachalol, nič pes naačhila / Všichni se mýlí, nic se nestalo.


zprávy
so pes ačhiľa:
So pes ačhiľa

Zprávy

AG 11/2000, s. 4-5, EC:
So pes ačhiľa / Zprávy.


zrušit
čhivel tele:
Andro školi čhide tele e funkcija romano pedagogicko asistentos.

V oblasti školství byla zrušena funkce romského pedagogického asistenta.

RH 2008/6, s.3, OG:
Koncepcija pal e romani integracija andre praktika / Koncepce romské integrace v praxi.
http://www.srnm.cz/rh/2008/RH0608.pdf
;
skerel tele
:
Duj slovenska gava, Ňagov the Rokitovce paš o Medzilaborce, skerde tele o akharibena, kaj o Roma te na džan the te na bešen andro gava.

Dvě slovenské vesnice, Ňagov a Rokytovce u Medzilaborců, zrušily své vyhlášky o zákazu vstupu a pobytu Romů na území obcí.

AG 5/1999, s. 4-5, EC:
So pes ačhiľas


zřizovat
ľikerel:
E policija na kerel oda, soske la o štatos ľikerel: na dikhel pal o zakonos.

Policie tak dělá přesný opak toho, proč si ji každý stát zřizuje: umožňuje beztrestné porušování zákona.

RV, 2010/1-2, s. , ED:
Vaš o rasista lengere aktiviti imar avena phareder, sar dži akana / Rasisti to mohou mít těžší než dosud.


zvítězit
hazdel pes upre:
Pre kadi suťež ehas baro radišagos, asaben le čhavorengero, savore peske phenenas, ko pes odoj upre hazdela.

Vládla atmosféra plná radosti, úsměvu dětí a nedočkavosti, kdo se stane vítězem.

RH 2008/5, s.7, VK:
Praha: Romano talentos 2008
http://www.srnm.cz/rh/2008/RH0508.pdf


zvolit
hazdel (kas):
Šaj pes phenel, kaj kole, kaske diňam e zor andro vasta, kaj te hazden le prezidentos na birinde te kerel buťi, savi lendar užaras.

Dá se říct, že politici, kterým jsme dali mandát také k tomu, aby zvolili prezidenta republiky, se s tímto posláním vyrovnávali s velkými obtížemi.

AG 1-2/2003, s.9, OG:
Phandľa pes aver vrama / Uzavřela se další etapa.


zvyšovat se
džal upreder:
Šaj phenav, hoj mire bašavibnaskere zkušenosti džan upreder.

[...] navyšují se také moje zkušenosti.

RH 2008/6, s.7, VK:
Daniel Klempár: Nane cena te rodel o bengipen, savo amen thovla pre phuv / Daniel Klempár: Nemá smysl hledat pokušení, která nás mohou zničit.